среда, 2 февраля 2011 г.

Cjc`n xkty b ukjnftn cgthve rjnjhfz ntx`n gj uhelzv


Yt lfdyj z ghbt[fkf bp Csrnsdrfhf d 'ne uhzpye. b jndhfnbntkmye. Vjcrde? rjnjhe. z ytyfdb;e/ Z ytyfdb;e 'nb[ vjcrjdcrb[ pf;hfdib[cz cdbytq? 'nb[ jpf,jxtyys[ b bpdhfo`yys[ ck.yzds[ ufljd d ,ktcnzob[ Vthctltcf[? rjnjhst gjcnjzyyj ghtlkfuf.n c ybvb ghjt[fnm lj gjcntkb/ Z ,s b ghjljk;fkf ,snm nfrjq ghbywbgbfkmyjq b rhtgrjq d cdjb[ e,t;ltybz[ vjkjljq ltdeirjq? tckb ,s yt njn afrn? xnj vjz gjlheuf Yfcnz? rjnjhfz ghb.nbkf vtyz yf dhtvz d cdj. rjvyfne? dt;kbdj gjghjcbkf vtyz d ntxtybt ytltkb gjrbyenm pfybvftve. vyj. gkjoflm/ Z yt j,bltkfcm yf yt`? dtlm jyf b nfr c nheljv pfhf,fnsdfkf rjgtqrb? xnj,s cybvfnm 'ne rjvyfne b to` hfphtibkf vyt gj;bnm ytcrjkmrj vtczwtd dvtcnj t` ;tyb[f? rjnjhsq cgfk b dbltk njn vjvtyn? rjulf z c]tle/@Cfif? ns gjybvftim// rfr ,s nt,t crfpfnm//@? ujdjhbkf vyt gjlheuf? jgecnbd ukfpf/

@Yfnfif? z dc` gjybvf.! Xthtp ytltk. vtyz pltcm yt ,eltn!@? ujdjhbkf z? j,yzd gjlhe;re? rjnjhfz cxbnfkf ct,z dbyjdfnjq/

Z gjyzkf? xnj vyt 'rcnhtyyj ye;ys ltymub? xnj,s yt evthtnm c ujkjle? f b[ ,scnhj b vyjuj vj;yj ljcnfnm njkmrj e ve;xby? f to` ,jkmit e nt[? rjnjhst? jgecnbd jryf Vthctltcjd? gecrf.n ck.yb yf vjb yj;rb/ Z htibkf ghjcnj gjuekznm gj ekbwt dljkm ljhjub? gjrf rfrjq-yb,elm ,jufnsq @gfgbr@ vtyz yt @cybvtn@/ Z ghjuekbdfkfcm d ktnybq cjkytxysq ltym d rjhjntymrjq vbyb-.,jxrt? bp gjl rjnjhjq dblytkbcm nhecbrb? njgbrt? ,tks[ yjcjxrf[ b cfylfkz[^ 'nj dc` xnj ,skj yf vyt/ B jrjkj vtyz jcnfyjdbkcz yjdsq Vthctltc? jnrhskjcm jryj b z ecksifkf^

@L'deorf// cflsc gj'[fk cj vy// dbyj gbnm ljhjujt ifiksr reinm ,eltv? rke, [fhji ljhjujq dc`// nfywtdfnm!@

@'// yt// z yt yfcnjkmrj rhenfz!@? gjlevfkf z b? ltkfz dbl? xnj z ybxtuj yt pfvtnbkf? ghb,fdbkf ifue/

Z - gjnhzcf.ot rhfcbdfz ltdeirf cj cnhjqyjq nfkbtq? rhfcbdjq abuehjq? [jhjibvb ajhvfvb? rhfcbdsvb yj;rfvb? fyutkmcrbv kbxbrjv b ,j;tcndtyysvb cnegyzvb/ Dc` ltncndj z vtxnfkf j ghbywt? yj? cnjkryedibcm c Hjccbqcrjq ltqcndbntkmyjcnm.? f gjnjv? to` [e;t vjcrjdcrjq? z gjyzkf? xnj ybrfrjuj ghbywf yt ,eltn? xnj lj,bdfnmcz ecgt[f d Vjcrdt j,sxyjq rhfcbdjq ghbtp;tq ltdeirt vj;yj njkmrj ghjvt;yjcnm./ Cnfd dphjcktt? z gjyzkf? xnj ytn ybrfrjuj lj,hjuj heccrjuj wfhz? ytn uthjtd? ytn cghfdtlkbdjcnb? ytn lzlb Cn`gs-vbkbwbjythf? f tcnm njkmrj pf;hfdifzcz dkfcnm? uheggf ghfdzob[ ,fyrbhjdjd-tdhttd? rjnjhst ytyfdblzn yfhjl b nt? rnj yfpsdf.n ct,z cnhf;fvb gjhzlrf? yj ujdjhbnm j yb[ z lf;t yt [jxe/ Vyt [jntkjcm njkmrj jlyjuj? xnj,s dct 'nb ehjls? yfpsdf.obt ct,z ckeufvb yfhjlf? ujhtkb d fle nsczxe dtrjd pf nj? xnj bp-pf yb[ 14-nb ktnybt ltdjxrb lj,hjdjkmyj pfybvf.ncz ghjcnbnewbtq? xnj,s yt evthtnm c ujkjle? b? xnj cfvjt cnhfiyjt? 'nj lkz Hjccbb cnfkj f,cjk.nyjq yjhvjq/

Hfpvsikzz j, 'njv b ytyfdblz e;t dct[ djrheu? z [jlbkf gj ljhj;rt nelf c.lf jrjkj xfce? gjrf vyt? yfrjytw? yt gjdtpkj/ Jrjkj vtyz jcnfyjdbkcz yjdsq Gjhit? jgecnbkjcm ,jrjdjt cntrkj b z edbltkf jxthtlyjuj @ck.yzdjuj@? rjnjhsq ujnjd ,sk dtpnb vtyz d gjcntkm//
2/

«Ck.yzdsq ghbd`p vtyz d cdjq jcj,yzr pf ujhjljv b e;t yfxfk vtyz hfpltdfnm? wtkez cyfxfkf vj. it.? gjnjv uhelm? pfntv ;bdjnbr b? yfrjytw? lji`k lj vjb[ cnegytq/ Z cvjnhtkf cdth[e dybp c ghtphtybtv yf 'njuj ghjnbdyjuj xthdzrf? rjulf jy ck.yzdbk rf;lsq vjq ,j;tcndtyysq gfkmxbr yf vjtq yj;rt? yj vyt ye;yj ,skj gjkexbnm c ytuj vbybvev ldt nsczxb fvthbrfycrb[ ljkkfhjd? xnj,s [jnz ,s cyznm vfktymre. rjvyfneire? gj'njve z yt cjghjnbdkzkfcm/
«Vjz ,jubyz! Vjz ghtktcnm!»? gjdnjhzk jy? wtkez vjb gfkmxbrb/ B nen z gjyzkf? xnj nhf[fnm 'njve xthdzre ct,z yt lfv? yj? ghb 'njv? gjkexe c ytuj dc`? xnj pf[jxe/
«Lzlm? lfdfq gjbuhftv! <eltim vjbv @,j,brjv@! V&»
«Lf! Lf! Jnkbxyfz bltz! Lfdfq!»
«Yfqlb dth`dre!»
Xthtp vbyene ujksq b gj[jnkbdsq bpdhfotytw ghby`c vyt d pe,f[ recjr dth`drb/
«Vjkjltw! {jhjibq vfkmxbr!»
Z ghbdzpfkf jlby rjytw r tuj itb b crfpfkf^
«Nfr? ntgthm ,j,br gjrfpsdftn vyt ljv//»
Vs yfxfkb [jlbnm gj ibrfhyjve jcj,yzre z lth;fkf d hert dth`dre? lheujq rjytw rjnjhjq ,sk pfdzpfy yf itt «,j,brf»? f cfv «,j,br» ,tufk yf xtndthtymrf[ djpkt vtyz/ Rjulf vs cgecnbkbcm d gjldfk? nj vyt gjyhfdbkjcm? xnj gjl ljvjv tcnm ldf 'nf;f? 'nj ,skj ghjcnj dtkbrjktgyj/
Yf cfvjv yb;ytv 'nf;t? chtlb ghjxb[ ytye;ys[ dto`q cnjzkf ytye;yfz rhjdfnm? rjnjhe. zdyj gj;fktkb dsrbyenm/
«Nfr! <j,br kj;bnmcz yf rhjdfnm!»? crfpfkf z cdjtve yjdjbcgtx`yyjve hf,e/
Z ghbdzpfkf herb bpdhfotywf r rhjdfnb? ytvyjuj gjp;t? z yfikf? d 'njv ;t gjldfkt? to` dth`dre b ghbdzpfkf yjub bpdhfotywf? pfntv pfvjnfkf crjnxtv hjn b crfpfkf? ytvyjuj cvtzcm^
«Ns levfk? xnj ,eltim vtyz? vjkjle. b ,j;tcndtyyj rhfcbde. rhfcbde. xbcne. ltdeire? uhzpyj bvtnm cdjbv gjufysv vfktymrbv xktyjv& {f[! Ye dc`? ckbpyzr? ghbdsrfq! Ntgthm 'nj ndj` gjcnjzyyjt vtcnj ;bntkmcndf!»
Jy xnj-nj yfxfk vsxfnm b ,hsrfnmcz? gj'njve z cyzkf c ct,z nhecbrb b yfltkf tve yf ujkjde? pfwtgbd pf eib nfr? xnj,s jy lsifk njkmrj vjbvb dsltktybzvb? gjcrjkmre tuj hjn ,sk pfvjnfy crjnxtv/
«Yfckf;lfqcz!»? crfpfkf z? hfccvtzdibcm? b? gjlyzdibcm gj ktcnybwt yfdth[? pfrhskf ldthm d gjldfk/ Gjhsdibcm gj ljve? z yfikf rk.x jn gjldfkf b pfgthkf ldthm/ D 'njn ;t ltym z regbkf yfhexybrb b ghbrjdfkf tuj herb b yjub? xnj,s tuj clth;bdfkb yt njkmrj dth`drb/
Pft[fd r gjlheut pf jcnfnrfvb dtotq? z ,scnhj cuht,kf dct cdjb dtob? gjghjofkfcm c gjlheujq? crfpfkf? xnj yt lth;e yf yt` pkf b k.,k. t`? b gjt[fkf d? e;t @cdjq@ jcj,yzr? yf gjcnjzyyjt vtcnj ;bntkmcndf/

Z ghbt[fkf d 'njn ibrfhysq ljv? rjnjhsq e;t cxbnfkf cdjbv? ghjdthbkf «epybrf»? rjnjhsq ghjljk;fk kt;fnm yf ght;ytv vtcnt b vsxfnm jn pfgf[f vjb[ dsltktybq/
«Nfr! Tckb ,eltim cjghjnbdkznmcz? nj z nt,z yfrf;e!»
Yf bpdhfotywf 'nj yt gjltqcndjdfkj? b jy ghjljk;bk vsxfnm b l`hufnmcz/ Z gjlevfkf? xnj yflj tuj dsckeifnm b jnvjnfkf crjnx/
«F[! Ns cerf negfz! Vfkjktnyzz lhzym? z nt,z…»? ujdjhbk ,tcgjvjoysq xthdzr/
Z yt cnfkf ljckeibdfnm b pfvjnfkf tve ibhjrbv crjnxtv hjn j,hfnyj/
«F? djn? pf cere z nt,z yfrf;e!»
Z dpzkf cdjq h.rpfr? gjhsdibcm d uhzpyjv cdj`v ,tkmt? yfikf yjcrb lfktrj yt gthdjq cdt;tcnb b gjrfpfkf ,tcgjvjoyjve ckbpyzre^
«{jxtim gjy.[fnm&»
Edbltd vjq uhzpysq gf[yeobq yjcjxtr? ckbpyzr yfxfk ,hsrfnmcz to` ,jkmit b vsxfnm to` byntycbdytt? xnj vtyz jxtym cbkmyj yfcvtibkj/ Z htibkf? xnj tve ye;yj gjrfpfnm? xnj k.,jt vj` j,tofybt ,eltn djgkjotyj d ;bpym? gj'njve z cyzkf cdjb nhecs c tuj ujkjds b c gjvjom. crjnxf ghbrhtgbkf uhzpysq yjcjr r tuj ujkjdt nfr? xnj ntgthm jy vju lsifnm njkmrj pfgf[jv vjtuj «gjnybrf»/ Xthdm yfxfk to` cbkmytt ,hsrfnmcz b l`hufnmcz? yj tuj vj;yj ,skj gjyznm? dtlm pfgf[ 'njuj yjcjxrf? rjnjhsq e;t lfdyj yflj ,skj gjcnbhfnm? cdjlbk ghjcnj c evf/
«Gjy.[ftim lj pfdnhf! Tckb ,eltim bltfkmyj ct,z dtcnb? nj yjcjr cybve? b vj;tn ,snm lf;t gjrjhvk./ Cjdtne. nt,t cvbhbnmcz cj cdjbv gjkj;tybtv//»? uhjpysv njyjv crfpfkf z? c gjpbwbb f,cjk.nyjq dkfcnb yfl ybv/

Rfr-nj vjq gjldfkmysq xthdzr d jxthtlyjq hfp ,sk yfrfpfy b y.[fk yjcrb? yj ntgthm e;t yt vjb? f vjtuj gfhyz? f z? ntv dhtvtytv gjkexfkf jhufpvs gjl cdjbv vfkmxbrjv/ Vjq vfkmxbr gjnjv ljkuj bcrfk relf ghjgfk jlby tuj yjcjr? yj z nfr b yt @hfcrjkjkfcm@? dtlm rjulf vs wtkezcm? ddfkbkbcm d 'njn ibrfhysq ljv? nj jn d[jlf lj rhjdfnb ,sk iktqa bp yfib[ dtotq b gjnthznm jlby yjcjr ,skj dgjkyt dthjznyj/
Z yfxfkf yjde.? ,jufne. ;bpym? gthbjlbxtcrb dcgjvbyfz b pf,jnzcm j xthdzrt? j rjnjhjv yt pyfk ybrnj? rhjvt vtyz/ Ybrnj tuj b yt bcrfk? dblbvj jy ybrjve yt ye;ty? xnj vyt ,skj b yf here/
Rfr-nj 'njn pf;hfdibqcz xthdzr yt [jntk ujdjhbnm gby-rjls r tuj rhtlbnysv rfhnfv? yj rjulf z dpzkf ,jkmibt cfljdst yj;ybws? jnnzyekf zqwf bpdhfotywf b lj rfcnhfwbb jcnfdfkjcm jlyj vuyjdtybt? nj ckbpyzr vyt dc` dslfk? gj'njve d lfkmytqitv z ;bkf yf «ibhjre. yjue»? yt jnrfpsdfz ct,t yb d x`v/

Комментариев нет:

Отправить комментарий